دانلود رایگان


پروتکل مشاوره گروهی آدلری (پروتکل مشاوره گروهی) - دانلود رایگاندانلود رایگان پروتکل مشاوره گروهی آدلری,پروتکل مشاوره گروهی آدلر,نمونه جلسه مشاوره گروهی,نمونه ای از مشاوره گروهی,انواع مشاوره گروهی

دانلود رایگان پروتکل مشاوره گروهی آدلری (پروتکل مشاوره گروهی) تعداد جلسات: 11
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: WORD


جلسه اول
هدف: آشنايى با اهداف گروه، ايجاد ارتباط و همدلى
  1. مـشخص كردن اهـداف فـرايند مشاوره ى گروهى
  2. توضيح خطوط كلى جلسات براى اعضاى گروه : تأكيد بـرمسئوليت پذيرى / حقوق مساوى اعضاى گروه/رعايت اصل رازدارى/توجه و تعامل مداوم بين اعضا/ شركت منظم اعضا در زمان و تاريخ معين جـلسات/ضـرورت انـجام تكاليف بين جلسات/ داشتن رويكرد توجه آميز و اميدوارانه/تمركز بررويكرد آموزشى از طريق حـمايت، چـالش و مواجهه بين اعضا/فعاليت در جهت فهم و بهبود شيوه ى زندگى /پروراندن برخى عقايد درباره ى معناى زندگى كه مـمكن اسـت مـتفاوت از آن چيزى باشد كه تاكنون ياد گرفته ايد/داشتن مشاركت و رويكرد حمايت گرايانه با ساير اعضا و رهـبر
  3. تـأكيد بـيش تر مشاور برروابط درمانگرايانه تا تمركز صرف برمشكل، از طريق دلگرمى ادن به جاى تجزيه و تحليل
  4. (مـصاحبه ى ذهـنى )ورود بـه بحث و گفت وگو با اعضا: آيا شما هم شيوه اى براى زندگى داريد؟آن شيوه كدام است؟آيا از شيوه ى زندگى فـعلى تان راضـى هستيد؟آيا مى توانيد بهتر از اين باشيد؟چه كارهايى بايد براى بهبود اين شيوه انجام دهيد؟ پيش بينى مى كنيد اگر شيوه ى زنـدگى تان عـوض شـود چه تغييرى در زندگى تان اتفاق خواهد افتاد؟


پروتکل مشاوره گروهی آدلری


پروتکل مشاوره گروهی آدلر


نمونه جلسه مشاوره گروهی


نمونه ای از مشاوره گروهی


انواع مشاوره گروهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بیوکنزی تغییر رنگ چشم سبز فیروزه ایپاورپوینت حمام خان کاشان ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.